Prinses Mabels watervilla nachtmerrie (rietzanger, de snor en purperreiger gooien roet in het eten bij bouw)

0

Ambtelijke molens malen langzaam als het om het verkrijgen van een bouwvergunning gaat. Zelfs als je Mabel van Oranje heet. Vier jaar geleden kocht de prinses een huis in Breukeleveen aan de Loosdrechts plassen dat zij liet slopen om de watervilla van haar dromen te bouwen. Pas begin dit jaar begon de bouw, maar nu doemen er weer nieuwe problemen op rond de vergunning van het botenhuis dat Mabel wil bouwen. De rietzanger en de snor en purperreiger lijken roet in het eten te kunnen gooien bij de voltooiing van Mabels paleisje aan het water. En mocht er gebouwd worden dan moet Mabel er voor zorgen dat de aanwezige vissoorten eerst kunnen vluchten.

Als prinses Mabel in mei 2018 voor 1.6 miljoen een watervilla aan de Loosdrechtse Plassen in Breukeleveen heeft ze al besloten het huis met de grond gelijk te maken en haar eigen ‘groene’ paleisje te laten verrijzen aan de Loosdrechtse plassen. De prinses koopt de watervilla van de vrouw van een bekende, overleden, orthodontist en vriend van de familie. Achter het huis ligt een privéhaventje.


Uit bij de gemeente ingediende bouwtekeningen blijkt dat de nieuw te bouwen villa een verdieping meer telt dan de oude en dat het huis compleet onderkelderd wordt. Uit de bouwtekeningen blijkt dat alleen al die kelder een oppervlakte van maar liefst 230 m2 krijgt. De totale villa heeft een oppervlakte van 600 m2. Voor de sloop en nieuwbouw van de woning wordt op 27 november 2020 onder zaaknummer Z.59709 door de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven. De villa wordt fluks gesloopt en de funderingswerkzaamheden voor Mabels paleisje aan het water beginnen. Tegelijkertijd breidt Mabel haar koninkrijkje aan de Loosdrechtse plassen uit door voor 2.7 miljoen ook de villa naast haar eigen huis te kopen.

Maar in april 2021 valt de bouw stil.


Bouwvakkers laten zich niet meer zien. De volgende tien maanden gebeurt er letterlijk niets op de de bouwplaats. Mabel heeft haar plannen, onder meer vanwege de beveiliging van haar perceel, deels gewijzigd. Zo wordt de plek waar de villa komt anderhalve meter naar rechts opgeschoven. Het aantal vierkante meters en de inhoud van het huis blijven gelijk, maar dat maakt niet dat er verder gebouwd kan worden. De hele vergunningsprocedure start opnieuw. De gemeente gaat akkoord met het nieuwe bouwplan en begin dit jaar verschijnen er weer bouwvakkers op het stuk grond om nu eindelijk de klus te gaan klaren.

Maar inmiddels is er weer een kink in de kabel gekomen.

Op 9 maart 2022 ontvangt de gemeente Wijdemeren een aanvraag omgevingsvergunning van prinses Mabel voor het bouwen van een botenhuis op de locatie Herenweg 47A te Breukeleveen. De aanvraag wordt geregistreerd onder zaaknummer Z.71118.

Het gaat dit keer om het achtererfgebied van Mabels stuk grond. Bedoeld wordt de tuin, een steiger met afmeervoorzieningen voor pleziervaartuigen en water. Mabel wil naast een nieuwe villa ook een compleet nieuw botenhuis bouwen boven het water. Dit boothuis komt ten zuidwesten van het woonhuis en wordt 30 m2 groot. Probleem is om dat botenhuis te realiseren de oeverlijn van de kavel moet worden aangepast. Een klein oppervlak water (21 m2) wordt gedempt en direct aansluitend gecompenseerd door het graven van nieuw water met een oppervlakte van 22 m2. Door die oeververlegging wordt optimale ruimte geboden voor de bouw van het botenhuis.

Opnieuw gaat bureau Eelerwoude uit Goor aan de slag. Het bureau heeft een Natura 2000-toetsing opgesteld voor het slopen en bouwen van Mabels villa en mag dit nu ook doen voor het te bouwen botenhuis. Een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid is namelijk noodzakelijk voor de gemeente Wijderveen voor ze een vergunning kan afgeven. Geluk bij een ongeluk is dat er voor de plannen van slopen en bouw, van de woning, al diverse toetsingen zijn uitgevoerd en een uitgebreide toetsing voor de bouw van het botenhuis niet noodzakelijk is. Het onderzoek kan zich beperken tot het toetsen of met het bouwen van en botenhuis ‘instandhoudingsdoelen worden geschaad en er extra stikstofdepositie plaats vindt door extra inzet van materieel’. Ook moet worden nagegaan worden of op de bouw plek beschermde diersoorten aanwezig zijn.Bureau Eelerwoude, ‘samen werken aan een mooi en groen Nederland’, levert 23 maart een 30 pagina’s tellend rapport af bij de gemeente. Het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen waar Mabels villa onder valt blijkt aangewezen voor 10 habitattypen, 11 habitatsoorten en 9 broedvogels en 8 niet-broedvogels. (Water)plantjes, beestjes en vogels die allemaal gespaard dienen te worden bij de bouw van Mabels nieuwe botenhuis.

Na een ongetwijfeld kostbaar onderzoek concludeert bureau Eelerwoude dat het bouwen van een nieuw boothuis geen negatief effect heeft op de zegge-korfslak, op de gevlekte witsnuitlibel, op de gestreepte waterroofkever, de bittervoorn, de kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad, de meervleermuis, de noordse woelmuis, groenknolorchis en platte schijfhoren.

Mabel heeft ook het geluk dat de meeste broedvogels in het gebied hun broedgebied 600 meter of verder van het te bouwen botenhuis af hebben. Alleen de rietzanger en de snor en purperreiger blijken een twijfelgeval. De rietzanger broedt op circa 75 meter en de snor en purperreiger broeden op ongeveer 250 meter afstand.

Het drietal lijkt roet in het eten te kunnen gooien bij de bouw van het botenhuis omdat de rietzanger, maar ook de snor en de purperreiger gevoelig zijn voor geluid. De rietzanger en de snor is bij minder dan 100 meter afstand gevoelig voor verstoring. Dit betekent dat wanneer de bouwwerkzaamheden in het broedseizoen van de rietzanger plaatsvinden, de rietzangers de omgeving van het plangebied vermijden. ‘Er is dan sprake van een negatief effect op de rietzanger’ concludeert bureau Eelerwoude. Bovendien is het in het kader van de soortbescherming niet toegestaan om broedende vogels te verstoren, waardoor bouwwerkzaamheden om die reden buiten het broedseizoen -eind april-begin juni- opgestart dienen te worden. Het goede nieuws, zo blijkt uit het rapport, is dat de verstoring tijdelijk is. Bureau Eelerwoude waarschuwt nog wel dat bij dempen van het 21m2 watergedeelte dit zorgvuldig dient te worden gedaan, zodat de aanwezige vissoorten kunnen vluchten.

De gemeente Wijdemeren is er in ieder geval nog niet uit of Mabel haar botenhuis boven het water mag bouwen. Zij besloot op 6 juli 2022 om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een botenhuis op de locatie Herenweg 47A te Breukeleveen te verlengen voor eer periode van maximaal 6 weken.